North America USA +1 (727) 493 2838 USA
Rest of World UK +44 (0) 208 242 4275 UK

DigEplan Algemene Voorwaarden

Leest u alstublieft grondig de algemene voorwaarden voordat u gebruik maakt van de website www.digeplan.com, bediend door Lifestyle Technology Holdings. Uw toegang tot en gebruik van de site is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de website bereiken of gebruiken.

Door het bezoeken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u het oneens bent met enig dele hiervan, mag u de website niet bezoeken.

Lifestyle Technology Holdings heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te veranderen door deze pagina te updaten. Bezoekt u alstublieft deze pagina elke keer dat u de website bezoekt om de huidige algemene voorwaarden te raadplegen.

Bedrijfsinformatie

Deze website wordt beheerd door Lifecycle Technology Holdings. Lifecycle Technology Limited staat geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsnummer 06740890 | BTW-nummer 9904711 06 | EORI nummer: GB990471106000 Vestigingsplaats: C/O Langtons 11th Floor, The Plaza 100 Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, L3 9QJ

Toegang

Toegang tot en gebruik van de website en de diensten aangeboden op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot productinformatiedownloads, nieuws, blogs en video’s worden aangeboden en toegestaan op tijdelijke basis en zijn onderhevig aan aanpassingen aan deze voorwaarden. Lifecycle Technology Holdings garandeert niet de beschikbaarheid van deze website noch de diensten die hierop worden aangeboden. Lifestyle Technology Holdings behoudt zich het recht voor de inhoud van elk deel van de website en/of elk van de diensten die het biedt op de website zonder kennisgeving naar eigen goeddunken te herzien, veranderen, aan te passen, verwijderen of op te schorten. Lifecycle Technology Holdings accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of stopzetting van enige of alle functionaliteit van de website om welke reden dan ook. Lifecycle Technology Holdings is niet verplicht de informatie op de website te updaten. Lifecycle Technology Holdings behoudt zicht het recht voor naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of deel van de website te beëindigen, zowel met als zonder kennisgeving.

Intellectuele Eigendomsrechten

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op de pagina’s, schermen die pagina’s weergeven, informatie, software en ander materiaal is eigendom van Lifecycle Technology Holdings.

U mag de website en de informatie, de software en het materiaal daarin opgenomen gebruiken, en één exemplaar afdrukken en extracten van iedere pagina downloaden van de website voor uw persoonlijke referentie of gebruik, enkel met betrekking tot de producten of diensten die u van Lifecycle Technology Holdings afneemt en op niet-exclusieve basis. U mag zulke informatie, software of materiaal niet (in gedeelte of als geheel) veranderen, aanpassen, decompileren, elektronisch vermenigvuldigen, verspreiden of publiekelijk weergeven en u dient geen foto’s, afbeeldingen, video’s of audio los van bijbehorende tekst te gebruiken. U dient de papieren of digitale exemplaren van het materiaal dat u heeft geprint of gedownload niet te veranderen op welke manier dan ook. U dient geen enkel deel van het materiaal op de website voor commerciële doeleinden te gebruiken, of linken of dieplinken naar, of insluiten op andere websites, zonder eerst een licentie te verkrijgen van Lifecycle Technology Holdings.

Lifecycle Technology Holdings is de eigenaar van alle Lifecycle Technology Holdings handelsmerken die op de website verschijnen en behoudt alle rechten voor met betrekking tot zulke handelsmerken. Alle andere handelsmerken die op de site voorkomen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Uw gebruik van deze diensten, software, informatie en materialen beschikbaar op de website kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden waarvan Lifecycle Technology Holdings u op de hoogte zal stellen wanneer u het downloadt of bezoekt. Uw download of gebruik van een dergelijke dienst, informatie en materialen dient als aanduiding dat u akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden.

ALS U HET NIET EENS BENT MET DEZE AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOWNLOADT OF GEBRUIKT U DAN ALSTUBLIEFT NIET DERGELIJKE DIENSTEN, SOFTWARE, INFORMATIE OF MATERIALEN.

Geen garantie

De informatie, diensten en materialen opgenomen op de website, daaronder zonder enige beperking software, tekst, afbeeldingen, links of andere bestanddelen worden ‘zoals beschikbaar’ aangeboden, zonder enige garantie en onder uitsluiting van alle eventuele overige voorwaarden die anders eventueel geïmpliceerd zouden zijn door statuten, gewoonterecht of billijkheidswet. Lifecycle Technology Holdings biedt geen garantie voor de juistheid, toereikendheid of compleetheid van de website, diens inhoud, of de diensten die erop worden aangeboden.

Hoewel Lifecycle Technology Holdings alle moeite doet om ervoor te zorgen dat de inhoudt accuraat en bijgewerkt is, dient niets op de website opgevat te worden als financieel advies, advies met betrekking tot human resources of arbeid gerelateerde zaken of advies met betrekking tot het kopen van software of bijbehorende diensten. Lifecycle Technology Holdings doet uitdrukkelijk afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of weglatingen en enig vertrouwen op zulke informatie en materialen door enig bezoeker van de website. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u niet hebt vertrouwd op de inhoud van de website.

Zover maximaal is toegestaan door de wet sluit Lifecycle Technology Holdings alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen uit die anders geïmpliceerd zouden zijn door statuut, gebruikswet of billijkheidswet.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Zover maximaal is toegestaan door de wet sluit Lifecycle Technology Holdings alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, inclusief en zonder beperking directe of indirecte, speciale, incidentele of resulterende schade, verliezen of kosten die ontstaan in verband met de website, diensten, materialen of informatie daarin opgenomen, gebruik van of vertrouwen op deze informatie, of in verband met enig:

  • falen van presteren, opereren of overbrengen van;
  • fouten, weglatingen, defecten of vertragingen in; of
  • onvermogen van enige partij tot gebruik van,

de website of de diensten aangeboden op de website, of computervirus of lijn- of systeemfalen, zelfs als Lifecycle Technology Holdings geattendeerd is op de mogelijkheid van zulke schades, verliezen of kosten. Deze uitsluiting zal in effect treden zover maximaal is toegestaan door de wet.

Inhoud van Derden op de Website

Alle inhoud op de website die wordt geleverd door derden wordt enkel aangeboden voor uw informatie en gemak. Lifecycle Technology Holdings is niet de uitgever van zulke informatie en heeft deze inhoudt niet gecreëerd, gecompileerd, bewerkt of gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor het creëren, compileren, bewerken of controleren van deze inhoud. Lifecycle Technology Holdings onderschrijft deze inhoudt niet en.

Links naar Andere Sites

Af en toe kan de website ook links naar sites van derden bevatten. Deze links zijn bedoeld om meer informatie te bieden en niet om aan te geven dat Lifecycle Technologies Holdings zulke websites en/of inhoud onderschrijft of op welke manier dan ook geaffilieerd is met de gelinkte website. Lifecycle Technology Holdings draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden te raadplegen van iedere site die u bezoekt. Verdere links die de websites of hulpbronnen bieden worden niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of onderschreven door Lifecycle Technology Holdings en gebruikt u op uw eigen risico. U mag geen link creëren naar de website vanaf een andere website of document zonder van tevoren geschreven toestemming te krijgen van Lifecycle Technology Holdings.

Inzending

Mocht u informatie, afbeeldingen, opmerkingen of data van welke aard dan ook insturen naar de website via e-mail of anderszins, dient u ervoor te zorgen dat zulk materiaal niet lasterlijk of aanstootgevend, onwaar, of kwetsend voor mensen van andere rassen is, of een aanzetting tot rassenhaat of anderzijds een schending van het individuele privacyrecht of de mensenrechten is, of vatbaar is voor beroep in welke jurisdictie dan ook. In het geval dat u zulk materiaal op de website zet, behoudt Lifecycle Technology Holdings zich het recht voor dit te verwijderen zonder u verder in te lichten en mee te werken aan een onderzoek door de autoriteiten of gerechtelijk bevel dat ermee verband houdt, en alle consequenties die direct of indirect hieruit voortvloeien zijn geheel uw verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van Lifecycle Technology Holdings. U stemt ermee in Lifecycle Technologies Holdings schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige acties of gevolgen die kunnen voortvloeien uit zulke omstandigheden, waaronder alle claims van derden.

Alle informatie die wordt ingediend via de website, inclusief vragen die u eventueel stelt aan Lifecycle Technology Holdings, via de contactpagina, e-mails of anderzijds, zullen worden gezien als en blijven eigendom van Lifecycle Technology Holdings, wie het vrijstaat deze informatie te gebruiken, aan te passen, veranderen, decompileren, elektronisch vermenigvuldigen, verspreiden of publiekelijk op te voeren of weer te geven voor welk doel, idee, concept of knowhow in die informatie dan ook. Lifecycle Technology Holdings zal niet onderworpen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid aangaande ingediende informatie behalve zoals uiteengezet in de Privacyverklaring of zoals anderszins specifiek overeengekomen of wettelijk verplicht.

Privacy

Lifecycle Technology Holdings verwerkt informatie over bezoekers van de website in overeenstemming met de Privacyverklaring. Door de website te gebruiken stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle informatie die u aanbiedt accuraat is.

U garandeert ook dat informatie die u verstrekt over een derde, of dat gaat via het verzenden van berichten naar onze e-mailadressen, het invullen van formulieren of anderszins, wordt aangeboden door u met volledige instemming van de betrokken partij en accuraat is. U zult geen informatie delen over een derde met betrekking tot het ras, etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen of fysieke of mentale gezondheid van het individu of enige andere informatie die gezien kan worden als gevoelig.

Lifecycle Technology Holdings behoudt zich het recht voor uw identiteit te onthullen zonder aansprakelijkheid jegens u aan een derde partij die beweert dat enige aangeboden informatie of materiaal, door u op de website gezet of geüpload, een schending van het intellectueel eigendomsrecht vormt, of een schending is van de privacy.

Verandering

Deze voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Veranderingen die wij aanbrengen in deze voorwaarden zullen op deze pagina verschijnen. U bent onderworpen aan zulke veranderingen en dient daarom deze Voorwaarden te raadplegen elke keer dat u de website bezoekt. Het feit dat u gebruik blijft maken van de website na het plaatsen van veranderingen zal betekenen dat u deze veranderingen accepteert.

Toepasbare Wet en Rechtsbevoegdheid

Deze website wordt beheerd en bediend door Lifestyle Technologies Holdings, vanuit ons kantoor in Engeland. Degene die de website vanuit een andere locatie bezoekt, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor naleving van alle toepasbare plaatselijke wetten. Alle toegang tot het gebruik van deze website, met inbegrip van het verkrijgen van faciliteiten, producten of diensten die worden aangeboden op deze website en alle claims die voortkomen uit, of betrekking hebben op, uw toegang tot of het gebruik van deze website zullen onderhevig zijn aan de wetten van Engeland & Wales en u erkent de exclusieve rechtspraak van de Engelse gerechtshoven.